Bermen & sloten

Bermen & sloten

Inrichting

Inrichtingsplan

Realisatie van natuurvriendelijke oevers en dijklichamen met daaraan gekoppeld een ecologisch beheer verhoogt de vestigingskansen voor allerlei kenmerkende soorten flora en fauna en vormen een belangrijke ecologische verbinding. Als basis voor een inrichtingsplan dient een uitgevoerde nulmeting. Bij deze nulmeting worden naast de actuele natuurwaarden ook cultuurhistorische en landschappelijke waarden in kaart gebracht. Staring Advies kan vervolgens in een inrichtingsplan de ecologische kennis van het landschap optimaal inzetten zodat de natuurdoelen realistisch ingeschat kunnen worden. Belangrijk is dat er voor een inrichting gekozen wordt waar een beheer bij past dat voor lage kosten kan worden uitgevoerd en daardoor ook duurzaam kan zijn.

Beheer

Berm- en slootkantbeheerplan

Om het maaibeheer van wegbermen, spoortaluds en slootkanten op een natuurvriendelijke én efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, kan Staring Advies een beheerplan opstellen. Het resultaat van een dergelijk beheerplan is een maaischema waarin het maaitijdstip en de maaifrequentie per berm staan aangegeven. Dit maaischema wordt aangevuld met een bondige omschrijving van de wijze van uitvoering en specifieke aandachtspunten. Een aantal kleine aanpassingen in het (ecologische) bermbeheer levert vaak al veel winst op voor flora en fauna en daarnaast leidt het vaak tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Om de ontwikkeling van flora en fauna door het gewijzigde beheer op termijn te kunnen volgen, is het uitvoeren van monitoring noodzakelijk. Staring Advies kan deze monitoring desgewenst uitvoeren.

Contact

Voor meer informatie over het opstellen van een inrichtingsplan voor natuurvriendelijke oevers en dijklichamen, een berm- en slootkantbeheerplan of het monitoren van de ontwikkeling van flora en fauna door het gewijzigde beheer kunt u contact opnemen met:

Download

Download informatieblad: Inrichting & Beheer en Staring Advies

Scroll naar boven