Bossen

Bossen

Inrichting

Plantadvies voor bomen en struiken

Medewerkers van Staring Advies hebben een uitgebreide kennis van bos, landschap en ecologie en kunnen eigenaren en beheerders van bossen, landschappelijke beplantingen en openbaar groen adviseren over welk (streekeigen) plantmateriaal gebruikt moet worden. Uitgangspunten hierbij zijn landschap, cultuurhistorie en ecologie. Als een soort al langere tijd in een streek aanwezig is en door mensen gebruikt wordt heeft die soort een cultuurhistorische waarde. Bij ecologische waarde kan je denken aan het behoud van zeldzame soorten struiken of bomen en het belang dat deze soorten hebben voor flora en fauna.

Beheer

Flora en fauna

Populaties van fauna en groeilocaties van flora in bosranden en open bossen staan landelijk onder druk vanwege kwaliteitsverlies van hun leefgebieden. Staring Advies kan voor eigenaren en beheerders van bossen adviezen opstellen en voorstellen doen voor beheer gericht op het ontwikkelen van geschikte leefgebieden voor fauna en flora van bosranden en open bossen. Omdat een goed bosbeheer essentieel is voor de ontwikkeling van leefgebieden (kernpopulaties en verbindingszones), kan Staring Advies het beheer begeleiden en evalueren, zodat optimale bijsturing mogelijk is. Monitoring van bepaalde doelsoorten om verspreiding en ontwikkeling van populaties en groeilocaties in beeld te brengen is onontbeerlijk.

Gedragscode bosbeheer

Voor reguliere boswerkzaamheden zoals dunningen en kap is de Gedragscode Bosbeheer opgesteld. Indien volgens deze gedragscode gewerkt wordt, is voor de meeste beschermde soorten geen ontheffing op de Flora- en faunawet nodig. In het kader van deze gedragscode kan Staring Advies , voordat er wordt gekapt, locaties met jaarrond beschermde vogelnesten, holle bomen, dassenburchten, beschermde planten en groeiplaatsen van bijzondere planten veilig stellen. Op deze wijze wordt overtreding van de Flora- en faunawet voorkomen.

Contact

Voor meer informatie over het opstellen van een plantadvies voor bomen en struiken, bosbeheer en/of het monitoren van bepaalde doelsoorten kunt u contact opnemen met:

Download

Download informatieblad: Inrichting & Beheer en Staring Advies

Scroll naar boven