reptielen

Staring Advies heeft al diverse onderzoeken naar reptielen uitgevoerd, vaak als onderdeel van een meer omvangrijke flora- en faunaonderzoek. Voor het inventariseren van deze soortgroep maken wij gebruik van verschillende methoden.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek

  • Soortspecifiek reptielenonderzoek
  • Populatieonderzoek reptielen
  • Wegvangen reptielen

Advisering en rapportage

  • Inrichtings- en beheerplannen
  • Mitigatie- en/of compensatieplan
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Ecologisch werkprotocol
  • Mitigerende- en/of compenserende maatregelen
  • Advisering soorten reptielen
  • Advisering invasieve, uitheemse soorten
Hazelwormonderzoek Wooldseweg in Winterswijk

Hazelwormonderzoek Wooldseweg in Winterswijk

Hazelworm, reptielen, monitoring, aanvullend onderzoek

Locatie: Winterswijk
Opdrachtgever: Gemeente
In 2010 heeft de gemeente Winterswijk Staring Advies opdracht gegeven om aanvullend onderzoek naar de zwaar beschermde soort de hazelworm uit te voeren op het tracé van het toekomstige fietspad langs de Wooldseweg in Winterswijk. Hiervoor zijn na een oriënterend veldbezoek plaatvormige materialen neergelegd, op gunstige plekken zoals zon beschenen bosranden, wegbermen en sloottaluds. De plaatsjes zijn viermaal onderzocht. Er is gedurende het onderzoek één hazelworm onder een plaatje aangetroffen. Staring Advies heeft geconcludeerd dat de aanleg van een fietspad een negatief effect op het habitat van de hazelworm heeft. Echter verwacht ze dat de verstoring gering is, gezien het geringe ruimtebeslag van de geplande werkzaamheden. Bovendien voorziet de omgeving in ruime mate aan meer en geschiktere vast rust- en verblijfplaatsen. Staring Advies heeft om de gunstige staat van instandhouding van de hazelworm niet in gevaar te brengen mitigerende maatregelen opgesteld.

Inrichtings- en beheerplan volgens model Hagedis en Vuurvlinder

Inrichtings- en beheerplan volgens model Hagedis en Vuurvlinder

Locatie: Vorden
Opdrachtgever: Gemeente
De gemeente Bronckhorst heeft enkele percelen in eigendom en beheer gekregen langs de spoorlijn Zutphen–Winterswijk. De spoorzone is aangewezen als ecologische verbindingszone (evz) binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor dit gebied zijn 2 ecologische modellen van toepassing: model Hagedis en model Vuurvlinder. De verbindingszone via de spoorlijn Zutphen – Winterswijk is met name bedoeld voor de levendbarende hagedis. De gemeente Bronckhorst heeft Staring Advies gevraagd om een voorstel te doen voor een inrichting- en beheerplan, conform model Hagedis en Vuurvlinder.
Staring Advies heeft door middel van kleinschalige inrichtingsmaatregelen en het opstellen van een gericht beheerprogramma invulling gegeven aan de eisen die de ecologische modellen Hagedis en Vuurvlinder stellen. In het inrichting- en beheerplan wordt onder andere beschreven welke ingrepen noodzakelijk zijn om het gebied op juiste wijze om te vormen tot geschikt leefgebied voor onder andere de levendbarende hagedis.

Reptielenonderzoek witte gebieden in de Achterhoek

Reptielenonderzoek witte gebieden in de Achterhoek

Ringslang, reptielen, monitoring, aanvullend onderzoek

Locatie: Achterhoek
Opdrachtgever: Provincie
In opdracht van de provincie zijn enkele zogenaamde witte gebieden van de Achterhoek en Liemers door Staring Advies onderzocht op het voorkomen van onder andere reptielen. “Witte gebieden” zijn gebieden waarvan geen of weinig gegevens bekend zijn. De opdracht bestond uit het inventariseren van 168 kilometerhokken. De provincie beoogt met dit onderzoek de leemtes in kennis over de verspreiding van onder andere reptielen op te vullen. De keuze van de onderzochte kilometerhokken betreft in potentie ‘reptielenrijke’ gebieden waarvan geen of weinig gegevens bekend waren. De wijze van inventariseren is per soort verschillend en afhankelijk van de tijd van het jaar en het tijdstip van de dag. Om een volledig beeld van de verspreiding van de herpetofauna te krijgen is daarom een onderzoeksmethode gehanteerd, waarbij drie inventarisatierondes zijn onderscheiden. Tijdens dit onderzoek zijn populaties van hazelwormlevendbarende hagediszandhagedis en de, in de Achterhoek, ernstig bedreigde ringslang(her)ontdekt.

Scroll naar boven