Natuur

Inrichtingsplan

Om de ecologische hoofdstructuur te realiseren moeten er nog vele hectares landbouwgrond omgevormd worden in bos en natuur. Om tot een duurzame inrichting te komen moeten allerlei (a)biotische factoren expliciet meegenomen worden in het inrichtingsplan. Staring Advies heeft vele jaren ervaring met het opstellen van inrichtingsplannen, het aanvragen van de benodigde subsidies en vergunningen en het begeleiden van de inrichtingswerkzaamheden.

Begeleiden uitvoering inrichting nieuwe natuur

Voor de uitvoering van een door Staring Advies uitgewerkt inrichtingsplan, vinden wij het belangrijk dat er ecologische begeleiding van de werkzaamheden in het veld plaatsvindt, om het plan zo optimaal mogelijk uit te voeren. Dit biedt tevens de mogelijkheid om direct in te spelen op eventuele problemen of kansen die zich voordoen.

Beheerplan

Om de verdere ontwikkeling van een nieuw ingericht gebied te begeleiden en te sturen kan Staring Advies een beheerplan voor het terrein opstellen. Naast beheeradviezen voor een langere periode worden ook beheeradviezen voor een kortere periode in dit beheerplan opgesteld. Dit laatste is van belang om tijdige bijsturing en eventuele aanpassing van de ontwikkeling en het beheer mogelijk te maken. Omdat een goed beheer essentieel is voor het slagen van bijvoorbeeld natuurontwikkelingsprojecten en de beoogde natuurdoelen, kunnen we het beheer de eerste jaren begeleiden en evalueren, zodat optimale bijsturing mogelijk is.

Contact

Voor meer informatie over het opstellen van inrichtings- en beheerplannen en ecologische begeleiding van (nieuwe) natuurprojecten kunt u contact opnemen met:

Download

Download informatieblad: Inrichting & Beheer en Staring Advies

Scroll naar boven