Vogels

Onderzoek naar vogels is altijd al één van de kernactiviteiten geweest van Staring Advies. Hiermee bepalen we natuurwaarden van gebieden of zoeken we mogelijkheden om soorten te beschermen.

In overleg met de opdrachtgever bepalen we welke vogelsoorten we inventariseren. Dit doen we volgens de standaardmethode van SOVON.
De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek

 • Integraal broedvogelonderzoek
 • Bijzondere broedvogels
 • Kolonievogels
 • Vogels en bomenkap
 • Vogels en windmolens
 • Vogels en sloop, bouw en renovatie
 • Vogels en maaiwerkzaamheden

Advisering en rapportage

 • Roekenbeschermingsplan
 • Inrichtings – en beheerplannen
 • Advisering broedvogels
 • Advisering beschermde soorten
 • Opstellen mitigerende en compenserende maatregelen
Broedvogelonderzoek Oude IJssel en Eldrikse Kwelsloot

Broedvogelonderzoek Oude IJssel en Eldrikse Kwelsloot

Rietgors, vogels, onderzoek

Locatie: Oude IJssel
Opdrachtgever: 
Waterschap
Waterschap Rijn en IJssel werkt in en langs de Oude IJssel aan behoud en versterking van natuur. De inspanningen richten zich voornamelijk op uitbreiding van areaal aan riet ten behoeve van de ecologische verbindingszone met het inrichtingsmodel rietzanger. Doel is om populaties rietvogels te versterken. Langs de Oude IJssel gaat het om de aanleg van verlaagde oeverzones en een aantal stapstenen.
Het broedvogelonderzoek is onderdeel van een monitoring en wordt elke 3 jaar herhaald. De inventarisatie wordt uitgevoerd in een vast telgebied: in en langs de Oude IJssel en de Eldrikse Kwelsloot. De inventarisatie richt zich op de soorten uit het BMP-bijzondere soorten (inclusief de facultatieve soorten), met als aanvulling de soorten bosrietzanger, kleine karekiet en rietgors. De resultaten worden gebruikt om de effecten van de rietontwikkeling op broedvogels te bepalen.

Herinrichting oude stortplaat in Apeldoorn

Herinrichting oude stortplaat in Apeldoorn

Boomklever, vogels, broedvogelonderzoek, monitoring

Locatie: Apeldoorn
Opdrachtgever: Grondbank
Voor de herinrichting (onder andere het terugbrengen van het cultuurhistorische uitkijkpunt en aanleg van een parkeerplaats) van een locatie nabij Apeldoorn verlangt de wetgeving een gedegen onderzoek naar flora en fauna in verband met de zorgplicht die de Flora- en faunawet een plannenmaker oplegt. Daarnaast ligt het plangebied in een Natura 2000-gebied en valt het binnen het Nationaal Natuur Netwerk (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). Het plangebied is door Staring Advies onderzocht om de aanwezige habitattypen te kunnen beschrijven, om een inschatting te kunnen maken van de mogelijk aanwezige beschermde soorten en relevante doel- en indicatorsoorten voor het Natura 2000-gebied. Er is een onder ander een broedvogelonderzoek uitgevoerd, gericht op de Natura 2000-doelsoorten boomleeuwerik, duinpieper, matkop, wespendief, boomklever, zwarte specht met als aanvulling de soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. De doelsoort boomklever is in het plangebied vastgesteld.

Broedvogelonderzoek zandwinplas Luttenbergerplas

Broedvogelonderzoek zandwinplas Luttenbergerplas

Slobeend, vogels, Flora- en faunawet

Locatie: Lemelerveld
Opdrachtgever: Grondbereik
Om het effect van geplande ruimtelijke ingrepen op de huidige broedvogelpopulatie op en rond een voormalige zandwinplas (Luttenbergerplas) te bepalen is er door Staring Advies een broedvogelonderzoek uitgevoerd. De natuurwaarden zijn beperkt, door de relatief steile oevers, grote diepte en monotone bosvegetatie rondom de plas. Om de natuurwaarden te verhogen zijn er plannen om in het gebied een aantal inrichtingsmaatregelen uit te voeren. Het betreft met name het verondiepen van de oeverzones en het verwijderen van een deel van de opgaande begroeiing rondom de plas. Hierdoor ontstaat een meer gevarieerde moerasvegetatie, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt voor meer planten diersoorten. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van beschermde soorten, in het kader van de Flora- en faunawet, en als 0-meting, zodat het effect van geplande ruimtelijke ontwikkelingen op de broedvogelstand in de toekomst gemonitord kan worden. In het plangebied zijn van 31 vogelsoorten, waaronder enkele Rode Lijstsoorten als slobeend, territoria vastgesteld.

Scroll naar boven