Insecten

Insectenonderzoek kan om verschillende redenen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld in het kader van een verspreidingsonderzoek, onderzoek naar kwaliteitsindicatoren, monitoring en evaluatie van beheer en inrichting of bij ruimtelijke ontwikkelingen in het kader van de Wet natuurbescherming.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek
  • Onderzoek naar (beschermde) insecten, waaronder dagvlinders, libellen en sprinkhanen
Advisering en rapportage
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Mitigatie- en/of compensatieplan
  • Ecologisch werkprotocol
  • Mitigerende- en/of compenserende maatregelen
  • Inrichtings- en beheerplannen

[expand title=”Klik hier voor enkele voorbeeldprojecten, downloads en contactgegevens”]

Voorbeeldprojecten

Dagvlinderinventarisatie Bergherbos

Locatie: BergherbosBruin blauwtje, dagvlinders, monitoring
Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Diverse ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het Bergherbos. Natuurmonumenten heeft aan Staring Advies gevraagd om een dagvlinderinventarisatie uit te voeren. Dit om het effect van al deze ontwikkelingen op de dagvlinders te onderzoeken en om meer inzicht te krijgen in de soortenrijkdom. Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen uit de Handleiding Waarnemingen Vlinders (De Vlinderstichting, 2006). Elk deelgebied is 3 maal bezocht gedurende het veldseizoen, dit in verband met de verschillende vliegtijden van de vlindersoorten die verwacht werden in het Bergerbos. Het resultaat van dit onderzoek is een gedetailleerd beeld over het voorkomen van dagvlinders (soorten en aantallen), waaronder het wijd verspreide bruin blauwtje, in het Bergherbos. Op basis van de uitkomsten van het veldonderzoek zijn aanbevelingen gedaan omtrent het van beheer van het gebied.

Onderzoek naar iepenpage in Winterswijk

Locatie: WinterswijkIepenpage, dagvlinders, monitoring, rode lijst, flora- en faunawet
Opdrachtgever: Vlinderstichting / Stichting Waardevol Cultuurlandschap
De iepenpage is één van de meest zeldzame dagvlinders in Nederland. De soort staat als ernstig bedreigd op de Rode Lijst. De iepenpage is middels de Flora- en faunawet zwaar beschermd.
In de zomer van 2013 trof één van onze ecologen bij Winterswijk een populatie van de iepenpage aan. Het voorkomen van deze soort in Nederland was tot 2013 alleen uit Zuid-Limburg bekend, bij Heerlen. In 2014 heeft Staring Advies onderzocht of de iepenpage op meer plekken voorkomt in de omgeving van Winterswijk. Ter voorbereiding van het onderzoek naar de iepenpage zijn eerst de iepen langs de Winterswijkse beken in kaart gebracht. Vervolgens werden deze locaties onderzocht op de aanwezigheid van de iepenpage. Doelen van dit onderzoek was de verspreiding van iepen en de iepenpage vast te stellen rond Winterswijk en maatregelen te formuleren om het voorkomen van de iepen en de iepenpage langs de Winterswijkse beken duurzaam veilig te stellen. De iepenpage is op verschillende plekken aangetroffen.

Poelenonderzoek

Locatie: WinterswijkBosbeekjuffer, Flora- en faunawet, onderzoek, insecten
Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Staring Advies heeft in opdracht van Natuurmonumenten onderzoek uitgevoerd aan poelen in eigendom van de organisatie. De aanleiding voor dit onderzoek is het deels ontbreken van gegevens die voor een goed beheer van de poelen nodig zijn. Onduidelijk
is vaak ook wat de redenen zijn van het al dan niet voorkomen van bepaalde waterafhankelijke soorten, waaronder libellen. Ook is onduidelijk of alle poelen goed functioneren wat betreft de verspreiding van de gewenste soorten. Naast een weergave van de inventarisatieresultaten zijn per poel adviezen voor beheer en inrichting gegeven. Onder andere de rode lijst genoteerde bosbeekjuffer en tengere grasjuffer zijn tijdens het onderzoek aangetroffen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Download

Download referentielijst: Referentielijst insecten

[/expand]

Scroll naar boven