Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

Inrichting

Beschermingsplan

Verschillende cultuurhistorisch waardevolle elementen in de stad en op het platteland zijn het leefgebied van allerlei beschermde en/of bedreigde dier- en plantensoorten. Aanpassingen van en ingrepen op deze elementen, om onder andere behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden te waarborgen, kunnen negatieve effecten hebben op aanwezige soorten flora en fauna. Om zowel de cultuurhistorische als de ecologische waarden te behouden en te verbeteren kan Staring Advies een beschermingsplan opstellen.

De kern van het plan bestaat uit, naast het in beeld brengen van de cultuurhistorische waarden, het in kaart brengen van de aanwezige beschermde en/of bedreigde dier- en plantensoorten. Dit kan door raadpleging van actuele verspreidingsgegevens en/of gericht (aanvullend) onderzoek. Als laatste wordt er gezocht naar mogelijkheden tot integratie van de vindlocaties van beschermde en/of bedreigde dier- en plantensoorten in/op het aan te passen cultuurhistorisch waardevolle element.

Beheer

Beheerplan cultuurhistorische elementen

Naast cultuurhistorische waarden hebben bouwwerken en landschapselementen in het cultuurlandschap ook vaak een unieke waarde voor flora en fauna. Diverse beschermde soorten flora en fauna zijn in Nederland (vrijwel) geheel afhankelijk van deze cultuurhistorische elementen. Het beheer van deze elementen is vaak gericht op behoud en herstel van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en aanwezige flora en fauna staan dan minder onder de aandacht van de eigenaren en/of beheerders. Met het team van ecologen en cultuurhistorici kan Staring Advies de focus op zowel cultuurhistorische als ecologische waarden en kansen liggen en een breed opgezet beheerplan opstellen. In dit beheerplan worden zowel de cultuurhistorische en landschappelijke waarden als de ecologische waarden verwerven zonder met elkaar in conflict te raken.

Contact

Voor meer informatie over het opstellen van een beschermings- en beheerplan van cultuurhistorisch waardevolle elementen met beschermde en/of bedreigde dier- en plantensoorten kunt u contact opnemen met:

Download

Download informatieblad: Inrichting & Beheer en Staring Advies

Scroll naar boven