Overige grondgebonden zoogdieren

Zoogdieren zijn vaak lastig waar te nemen, doordat ze over het algemeen een verborgen leven leiden of ’s nachts actief zijn. De soortgroep grondgebonden zoogdieren bestaat uit een grote diversiteit aan zoogdiersoorten. Voor het inventariseren van zoogdiersoorten worden verschillende methoden toegepast.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek

  • Onderzoek naar (beschermde) zoogdiersoorten

Advisering en rapportage

  • Mitigatie- en/of compensatieplan
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Ecologisch werkprotocol
  • Inrichtings- enbeheerplannen
  • Advisering over inheemse zoogdiersoorten
  • Advisering invasieve, uitheemse zoogdiersoorten

Voorbeeldprojecten

Onderzoek naar de grote bosmuis

Onderzoek naar de grote bosmuis

Grote bosmuis, muizenonderzoek, aanvullend onderzoek

Locatie: Winterswijk
Opdrachtgever: Gemeente
De gemeente Winterswijk heeft Staring Advies opdracht gegeven om aanvullend onderzoek naar onder andere de grote bosmuis (Flora- en faunawet, tabel 2) uit te voeren op het tracé van een toekomstige fietspad in de omgeving van Winterswijk. Het onderzoek naar de grote bosmuis is in de periode oktober-november, met behulp van live-traps, uitgevoerd. Hiertoe zijn raaien met live-traps verspreid over het toekomstige tracé uitgezet. Twee dagen zijn de vallen, met voer, niet op scherp gezet zodat de aanwezige muizen gewend raken aan de vallen (prebaiting). Daarna zijn de vallen met voer 2 dagen op scherp gezet. Er is gevoerd met een “deeg” van pindakaas en muesli, aangevuld met meelwormen. De gevangen dieren werden op soort bepaald en zijn ter plekke weer losgelaten. Er is gedurende het onderzoek één grote bosmuis in een val gevangen.

Onderzoek naar de otter

Onderzoek naar de otter

Otter, zoogdieren, aanvullend onderzoek

Locatie: Ommen
Opdrachtgever: Gemeente
De gemeente Ommen is voornemend om een nieuw fietspad aan te leggen langs de Vecht. Recentelijk zijn in de Vecht, onder andere ten hoogte van het plangebied, diverse sporen van de streng beschermde otteraangetroffen. Gericht onderzoek zal de aanwezigheid en gebruik van het plangebied en de omgeving door de otter moeten aantonen. Dit veldonderzoek bestaat uit het zoeken naar potentiële spraintlocaties en overige ottersporen in het plangebied en directe omgeving. Elke geschikte spraintlocatie is 3 maal onderzocht op sporen, gedurende de periode juli – augustus (conform de Handleiding Verspreidingsonderzoek Otter, van de Zoogdierverenging VZZ). Daarnaast zijn, samen met een lokale otterdeskundige, bekende spraintlocaties in en rondom het plangebied bezocht. Op basis van de sporen blijkt dat delen van het plangebied gebruikt worden als foerageergebied en spraintlocatie. Door de aanleg van het fietspad verdwijnen er geen vaste rust- en verblijfplaatsen of essentiële foerageergebieden. Door verstoring en barrièrewerking kan echter de functionaliteit van een vaste rust – en verblijfplaats aangetast worden. Er dienen een aantal mitigerende maatregelen getroffen te worden bij de realisatie van het fietspad.

Onderzoek naar de waterspitsmuis

Onderzoek naar de waterspitsmuis

Waterspitsmuis, muizenonderzoek, aanvullend onderzoek

Locatie: Borne
Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied
Langs een deel van de Azelerbeek heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) plannen voor herinrichting van de beek, en de directe omgeving, als ecologische verbindingszone. In het gebied is een quickscan natuurtoets uitgevoerd. Op basis van de gegevens uit dit onderzoek zijn er aanbeveling gedaan voor nader onderzoek naar onder andere de streng beschermde waterspitsmuis. Het onderzoek naar deze spitsmuizensoort is uitgevoerd met behulp van life-traps model Heslinga. Tijdens het controleren van de vallen zijn geen waterspitsmuizen gevangen, alleen enkele bos- en veldmuizen. Na overleg met DLG is besproken dat gezien de aanwezigheid van de waterspitsmuis in omringende gebieden, het geschikte biotoop en de zeer lastig vast te stellen aanwezigheid, moet worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van de soort zeer waarschijnlijk is waardoor een ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zonder dat de soort concreet is vastgesteld. Door de graafwerkzaamheden zullen delen van het leefgebied van de waterspitsmuis worden vernietigd. De werkzaamheden omvatten slechts enkele gedeelten langs de oever en de werkzaamheden worden buiten de voortplantingsperiode uitgevoerd. Hiervoor wordt de functionaliteit van (essentieel) leefgebied niet aangetast.

Contact

Voor meer informative kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven