Recent opgestart project

Aanvullend natuuronderzoek zorgcomplex Zonnekamp in Zelhem

Opdrachtgever: woningbouwvereniging
Periode: Januari – oktober 2015
Ten behoeve van het slopen van de huidige bebouwing van het zorgcomplex Zonnekamp in Zelhem was het noodzakelijk het plangebied ecologisch te beoordelen in het kader van de Flora- en faunawet. Hiervoor is in 2012 een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd. Tijdens de uitgevoerde quickscan Flora- en faunawet is naar voren gekomen dat bij sloop van aanwezige bebouwing aanvullend natuuronderzoek noodzakelijk is.

Eekhoorn, vleermuizen, aanvullend onderzoek, flora- en faunawet, Staring AdviesAanvullend onderzoek is noodzakelijk naar de matig beschermde eekhoorn (Flora- en faunawet, tabel 2) en streng beschermde vleermuizen (Flora- en faunawet, tabel 3).

Eekhoorn

De nesten van eekhoorns zijn jaarrond beschermd. Er zijn waarnemingen van eekhoorns bekend uit de omgeving van het plangebied. Diverse bomen in het plangebied zijn geschikt voor deze soort. Door de bomen in de winter te inspecteren kunnen eekhoornnesten ontdekt worden.

Vleermuizen

Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd. De bebouwing in het plangebied is geschikt als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger. Het vleermuisprotocol adviseert om bij het vermoeden op zomer-, kraam- en paarverblijfplaatsen van deze gebouwbewonende soorten gericht vleermuisonderzoek uit te voeren middels 2 avond- of ochtendbezoeken in de periode 15 mei – 15 juli en 2 avondbezoeken in de periode 15 augustus – 1 oktober. De eventueel voorkomende vleermuissoorten worden opgespoord met behulp van zichtwaarnemingen en een bat-detector. Dit onderzoek zal in grote lijnen plaatsvinden in de avond- en in de ochtendschemering en duurt een aantal uren per ronde.

Informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven