Eekhoorn

Onze ecologen hebben al bijna 20 jaar professionele ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de eekhoorn. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de eekhoorn bestaat uit systematisch een onderzoeksgebied afzoeken naar boomnesten en sporen.

Opsomming werkzaamheden

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek

  • Onderzoek naar aanwezigheid van en gebiedsgebruik door de eekhoorn middels sporenonderzoek en onderzoek naar de aanwezigheid van boomnesten

Advisering en rapportage

  • Opstellen mitigatie- en/of compensatieplan
  • Aanvragen van een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Opstellen ecologisch werkprotocol
  • Uitvoeren van mitigerende- en/of compenserende maatregelen
  • Advisering over inrichting en beheer van natuurgebieden en openbaar groen voor de eekhoorn

Voorbeeldprojecten

Eekhoornonderzoek in het kader van de aanleg van een ontsluitingsweg

Eekhoornonderzoek in het kader van de aanleg van een ontsluitingsweg

Eekhoorn, zoogdieren, aanvullend onderzoek

Locatie: Winterswijk
Opdrachtgever: Gemeente
In verband met de aanleg van een ontsluitingsweg is een natuuronderzoek vereist. De gemeente heeft Staring Advies gevraagd voor het uitvoeren van een onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten flora en fauna op en rond het voorkeurstracé. Staring Advies heeft in het vroege voorjaar (februari/maart) de bomen in het plangebied geïnspecteerd op eekhoornnesten. Diverse bomen in het plangebied zijn namelijk geschikt voor deze soort en de eekhoorn is in het recente verleden in en rondom het plangebied aangetroffen. Tijdens het onderzoek zijn geen eekhoornnesten en geen sporen van de eekhoorn waargenomen in het plangebied.

Eekhoornonderzoek voor het realiseren van 2 woningen

Eekhoornonderzoek voor het realiseren van 2 woningen

Eekhoorn, zoogdieren, aanvullend onderzoek

Locatie: Laag-Soeren
Opdrachtgever: Architectenbureau
Het plan is om op een terrein in Laag-Soeren nieuwbouw van 2 woningen te realiseren. Staring Advies is gevraagd voor de uitvoering van een quickscan natuurtoets. In twee bomen in het plangebied zijn tijdens het veldbezoek (oude) nesten van de eekhoorn aangetroffen. De nesten van eekhoorns zijn jaarrond beschermd wanneer deze in gebruik zijn. Het verstoren of verwijderen van deze vaste verblijfplaatsen is ontheffingsplichtig. Als sprake is van bomenkap dient vooraf bepaald te worden of er bewoonde eekhoornnesten aanwezig zijn en of het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk is. De bomen met eekhoornnesten worden geïntegreerd in het plan en verdere bomenkap zal niet plaatsvinden. Door de woningbouw verdwijnt een gedeelte geschikt foerageergebied van deze soort. Door de aanwezigheid van voldoende geschikt foerageergebied in de omgeving van het plangebied zal de gunstige staat van instandhouding van deze soort hier niet bedreigd worden.

Eekhoornonderzoek in verband met de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig woongebied

Eekhoornonderzoek in verband met de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig woongebied

Eekhoorn, zoogdieren, aanvullend onderzoek

Locatie: Deventer
Opdrachtgever: Gemeente
De gemeente Deventer ontwikkelt een kwalitatief hoogwaardig woongebied net buiten de bebouwde kom van Deventer. Staring Advies heeft hier een onderzoek naar beschermde flora en fauna uitgevoerd. In een boscomplex is een bewoond nest van de eekhoorn aangetroffen. Incidenteel gebruik van de in het plangebied aanwezige laanbomen is te verwachten. Het bos en de aanwezige laanbeplantingen worden niet gekapt en het leefgebied en de vaste verblijfplaats van de eekhoorn blijven gehandhaafd. Recreatieve druk zal slechts een zeer beperkende invloed hebben op de eekhoorn. Aangezien bos en (potentiele) nestbomen voldoende voorhanden blijven zal de beoogde ontwikkeling geen invloed hebben op de soort. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Contact

Voor meer informatie over de voorbeeldprojecten en onderzoek naar de eekhoorn kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven