Huismus

De huismus behoort tot de groep vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Medewerkers van Staring Advies hebben veel ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de huismus. Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van SOVON Vogelonderzoek Nederland.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek

  • Huismusonderzoek conform richtlijnen van SOVON

Advisering en rapportage

  • Mitigatie- en/of compensatieplan
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Ecologisch werkprotocol
Inrichtingsadviezen flora en fauna

Inrichtingsadviezen flora en fauna

Huismus, jaarrond beschermd, aanvullend onderzoek

Locatie: Rheden
Opdrachtgever: Bouwonderneming
Een bouwonderneming wilde als deelnemer in een aanbestedingsprocedure voor een woningbouwproject in Rheden zich van de andere concurrerende partijen onderscheiden door het project een toegevoegde waarde op gebied van flora, fauna en groene inrichting mee te geven. Staring Advies is gevraagd om flora-, fauna- en ecologisch inrichtingsadvies, voor onder andere de huismus, op te stellen. Het doel van het advies is mogelijkheden aan te dragen voor het op de juiste wijze aanbrengen en situeren van voorzieningen die van meerwaarde zijn voor de huismus en andere voorkomende (en te verwachte of gewenste) flora- en faunasoorten. Hierdoor wordt binnen het project naast het realiseren van een duurzamere leefomgeving voor de mens een kwaliteitsverbetering voor de huismus bewerkstelligd.

Mitigatieplan huismus

Mitigatieplan huismus

Huismus, jaarrond beschermd, aanvullend onderzoek

Locatie: Leerdam
Opdrachtgever: Ingenieursbureau
Uit de resultaten van het aanvullende natuuronderzoek op een locatie in Leerdam is gebleken dat door de voorgenomen werkzaamheden de functionaliteit van een essentieel leefgebied van de huismus wordt aangetast. De vogels gebruiken hier een te slopen pand als broedlocatie. Ter behoud van de lokale populatie en bescherming van individuen heeft Staring Advies een mitigatieplan opgesteld en deze ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken.

Huismusonderzoek en mitigatieplan

Huismusonderzoek en mitigatieplan

Huismus, jaarrond beschermd, aanvullend onderzoek

Locatie: Borculo
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging
In het kader van grootschalige revitalisering van een deel van de bebouwde kom van Borculo heeft Staring Advies, naar aanleiding van de getrokken conclusies van een quickscan natuurtoets, aanvullend onderzoek uitgevoerd naar onder andere de huismus. Binnen het onderzochte gebied zijn 49 territoria van de huismus aangetroffen. Door sloop zullen circa 11 territoria direct verdwijnen, de overige territoria zijn aangetroffen in woningen waar groot onderhoud plaatsvindt. Hoewel gestreefd is naar het toegankelijk houden van de huidige verblijfplaatsen tijdens het groot onderhoud, is dit technisch niet in alle gevallen mogelijk door het ontstaan van koudebruggen en aanbrengen van isolatie. Mitigerende en compenserende maatregelen zijn noodzakelijk voor de huismus. Als compensatie zijn onder andere vogelvides ruim, in de woningen waar groot onderhoud plaatsvindt, toegepast en zijn alternatieve nestlocaties, in de vorm van nestkasten, opgehangen. Door de uitgevoerde maatregelen methoden wordt een duurzame populatie van de huismus in het gebied gewaarborgd.

Contact

Voor meer informative kunt u contact opnemen met:

Download

Download referentielijst: Referentielijst huismus

Scroll naar boven