Kerkuil

Medewerkers van Staring Advies hebben al vele jaren ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de kerkuil. Dit onderzoek wordt meestal verricht in het kader van de Wet natuurbescherming. De kerkuil behoort namelijk ook tot de groep vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Staring Advies volgt voor het inventariseren van kerkuilen de richtlijnen van SOVON Vogelonderzoek Nederland.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek

  • Onderzoek naar de kerkuil conform richtlijnen van SOVON

Advisering en rapportage

  • Mitigatie- en/of compensatieplan
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Ecologisch werkprotocol

Voorbeeldprojecten

Kerkuilonderzoek op landgoed De Voorst in Eefde

Kerkuilonderzoek op landgoed De Voorst in Eefde

Kerkuil, jaarrond beschermd, aanvullend onderzoek

Locatie: Eefde
Opdrachtgever: Architectenbureau 
In een van de gebouwen op landgoed De Voorst in Eefde is een roestende kerkuil aangetroffen. Aangezien men van plan is het gebouw te slopen heeft Staring Advies een onderzoek uitgevoerd, om vast te stellen welke functie het gebouw voor de kerkuil heeft en in welke mate in de omgeving alternatieven voorhanden of in gebruik zijn. Staring Advies heeft gezocht naar braakballen, krijtsporen en geschikte broedgelegenheden. Tijdens het onderzoek zijn geen verse sporen van kerkuilen in het gebouw of elders op het erf aangetroffen. Aan de hand van de verkregen informatie en gegevens kan worden geconcludeerd dat de kerkuil niet regelmatig gebruik meer maakt van de locatie. Hierdoor is geen sprake van een essentiële verblijfslocatie voor lokaal aanwezige kerkuilen.

Flora- en faunaonderzoek ruïne De Nijenbeek in Voorst

Flora- en faunaonderzoek ruïne De Nijenbeek in Voorst

Kerkuil, jaarrond beschermd, aanvullend onderzoek

Locatie: Voorst
Opdrachtgever: Rentmeesterkantoor
Voor de ruïne De Nijenbeek in Voorst is een plan voor behoud opgesteld. Om verder verval van het monumentale bouwwerk te voorkomen is een consoliderende restauratie noodzakelijk. Staring Advies heeft onderzoek uitgevoerd of en welke beschermde soorten in het plangebied voorkomen. Tijdens het onderzoek is een vaste rust- en verblijfplaats van de kerkuil vastgesteld in de ruïne. Het gebouw wordt gebruikt als roestplaats door een solitair exemplaar. Er zijn geen aanwijzingen voor een broedgeval aangetroffen. Deze bevindt zich vermoedelijk in een nestkast in een schuur, behorende bij één van de boerderijen op het landgoed. Geadviseerd wordt om de renovatiewerkzaamheden niet gedurende het broedseizoen van de kerkuil en de winterperiode uit te voeren.

Natuurtoets pand in Elst

Natuurtoets pand in Elst

Kerkuil, jaarrond beschermd, aanvullend onderzoek

Locatie: Elst
Opdrachtgever: Adviesbureau
Op een locatie in Elst (Gld) zijn plannen om de bestaande bebouwing te verbouwen tot een viertal wooneenheden. In verband met deze ruimtelijke ontwikkeling is er quickscan natuurtoets uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek zijn hier braakballen en uitwerpselen van de kerkuil aangetroffen. Op basis van de hoeveelheid braakballen en uitwerpselen kan men tot de conclusie komen dat het plangebied al geruime tijd als rustplaats in gebruik is. De daadwerkelijke broedlocatie/nestkast bevindt zich mogelijk in de omgeving van het plangebied. Vanwege het feit, dat de kerkuil vaak gebruik maakt van wisselende verblijfplaatsen/roestplaatsen en er rond het plangebied voldoende en geschikte alternatieve verblijfplaatsen (boerderijen, opstallen en schuren) aanwezig zijn, heeft het verlies van de roestplaats geen nadelige gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is voor de kerkuil niet noodzakelijk.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven