Roofvogels

Van de volgende roofvogelsoorten en overige soorten zijn de nesten ook jaarrond beschermd: boomvalk, buizerd, grote gele kwikstaart, havik, oehoe, ooievaar, ransuil, slechtvalk, sperwer, wespendief en zwarte wouw. Staring Advies heeft veel ervaring met het uitvoeren van roofvogelonderzoek. Staring Advies volgt voor het uitvoeren van roofvogelonderzoek de richtlijnen van SOVON Vogelonderzoek Nederland.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek

  • Onderzoek naar roofvogels en overige soorten conform richtlijnen van SOVON

Advisering en rapportage

  • Mitigatie- en/of compensatieplan
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Ecologisch werkprotocol

Voorbeeldprojecten

Flora- en faunaonderzoek natuurbegraafplaats

Flora- en faunaonderzoek natuurbegraafplaats

Havik, jaarrond beschermd

Locatie: Bronckhorst
Opdrachtgever: Landgoedeigenaar
Voorafgaand aan de (mogelijke) realisatie van een natuurbegraafplaats is besloten een haalbaarheidsstudie in het kader van de bestemmingsplanwijziging uit te voeren. Deze rapportage dient dan als basisstuk voor de bestemmingsplanprocedure. Het geeft inzicht in de visie, de landschappelijke componenten en de kaders vanuit de wet- en regelgevingen. Een onderdeel hiervan is het onderzoek naar wettelijk beschermde flora en fauna. Tijdens het onderzoek is net buiten het plangebied een bezet nest van de havikaangetroffen. Door de aanwezigheid van ruim voldoende alternatief foerageer- en broedgebied (naaldbos en gemengd bos) in de omgeving komt de gunstige staat instandhouding van de havik niet in gevaar.

Roofvogelonderzoek in Duitsland

Roofvogelonderzoek in Duitsland

Roofvogels, havik, boomvalk, buizerd, ransuil, jaarrond beschermd, aanvullend onderzoek

Locatie: Vreden (Duitsland)
Opdrachtgever: Particulier
In het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de inpassingsmogelijkheden van een windpark op een locatie in Vreden (Duitsland) heeft Staring Advies opdracht gekregen om een verkennend natuuronderzoek uit te voeren met name gericht op mogelijke effecten van een windpark op vogels en vleermuizen. Tijdens het natuuronderzoek zijn er twee territoria van de jaarrond beschermde boomvalk vastgesteld. Om het gebruik van de boomvalk in het plangebied in beeld te krijgen heeft Staring Advies een aanvullend onderzoek naar de boomvalk uitgevoerd. Er zijn twee nesten van de boomvalk in het plangebied vastgesteld. Door een goede inpassing zijn de effecten op de boomvalk beperkt en er is geen sprake is van verminderde nestgelegenheid en/of aantasting van het functionele leefgebied rondom de nestlocatie.

Aanvullend vogelonderzoek bedrijventerrein

Aanvullend vogelonderzoek bedrijventerrein

Roofvogels, havik, boomvalk, buizerd, ransuil, jaarrond beschermd, aanvullend onderzoek

Locatie: Achterhoek
Opdrachtgever: Bedrijvenschap
Staring Advies heeft opdracht gekregen aanvullend onderzoek uit te voeren naar onder andere vogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. De aanleiding is een eerder uitgevoerd quickscan natuurtoets door Staring Advies is uitgevoerd. Grenzend aan een bestaand bedrijvenpark, zal een bestemmingsplan worden gemaakt voor een terrein ter grootte van ongeveer 65 hectare. De veldbezoeken hebben de aanwezigheid van nestlocaties van onder andere boomvalk, buizerd en ransuil aangetoond. Door het (lokaal) kappen van bomen en houtwallen, aanleg van infrastructuur, toename van verstoring en met name de geplande bouw van bedrijfspanden, worden nabijgelegen vaste rust- en verblijfplaatsen van de boomvalk, buizerd en ransuil verstoord en een belangrijk deel van het foerageer- en rustgebied beschadigd en vernield. Het opstellen van mitigerende en compenserende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet is voor genoemde soorten noodzakelijk.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Download

Download referentielijst: Referentielijst roofvogels en overige soorten

Scroll naar boven