Steenmarter

Naast onderzoek naar de steenmarter kan Staring Advies ook adviseren over de steenmarter. Medewerkers van Staring Advies zijn hiervoor KAD-gecertificeerd.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek

  • Onderzoek naar de steenmarter

Advisering en rapportage

  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Mitigatie- en/of compensatieplan
  • Ecologisch werkprotocol
  • Aanvragen algehele ontheffing bij de provincie
  • Advisering over de steenmarter
  • Klachtenafhandeling
  • Inrichtings- en beheerplannen

Voorbeeldprojecten

Klachtenafhandeling voor gemeente Doesburg

Klachtenafhandeling voor gemeente Doesburg

Steenmarter, zoogdieren, generieke ontheffing

Locatie: Doesburg
Opdrachtgever: Gemeente
Bij de gemeente Doesburg komen meerdere malen per jaar klachten binnen over overlast veroorzaakt door steenmarters. Om deze klachten zonder overtreding van de Flora- en faunawet af te kunnen handelen heeft Staring Advies voor de gemeente Doesburg een algehele ontheffing voor het verstoren van leefgebied en het opzettelijk verontrusten van de steenmarter bij de provincie Gelderland aangevraagd.

Daarnaast handelen medewerkers van Staring Advies voor de gemeente Doesburg de binnenkomende klachten over overlast veroorzaakt door steenmarters af. Dit gebeurd middels telefonisch advies of door inspectie en advies op de locatie. Medewerkers van Staring Advies zijn hiervoor gecertificeerd. Zij hebben met goed resultaat de cursus Steenmarter bij het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen gevolgd.

Steenmarterinspectie bij sloop panden 

Steenmarterinspectie bij sloop panden 

Locatie: Duiven
Opdrachtgever: Gemeente
De gemeente Duiven is bezig met de herinrichting van het centrumgebied van Duiven. In het kader van deze ruimtelijke ontwikkeling heeft Staring Advies het gebied onderzocht op beschermde flora en fauna. Staring Advies heeft geadviseerd om de te slopen panden voorafgaand aan de sloop te inspecteren op aanwezigheid van steenmarters. Aan de buitenzijde zijn de gebouwen geïnspecteerd op de aanwezigheid van geschikte openingen waardoor steenmarters naar binnen kunnen. Daarnaast is gezocht naar sporen van steenmarters. Hierbij is specifiek gelet op uitwerpselen, latrines, pootafdrukken tegen de gevels, kozijnen en dakbetimmeringen, vraat- en krabsporen en prooiresten. Er zijn geen verblijfplaatsen van steenmarters aangetroffen in de te slopen panden. Er zijn eveneens geen sporen van steenmarters in en rondom de te slopen panden gevonden.

Natuurtoets in centrum van Borculo

Natuurtoets in centrum van Borculo

Steenmarter, zoogdieren, generieke ontheffing

Locatie: Borculo
Opdrachtgever: Architectenbureau
In het kader van een bouwproject in het centrum van Borculo worden een aantal gebouwen gesloopt. De wetgeving verlangt een gedegen onderzoek naar flora en fauna in verband met de zorgplicht die de Flora- en faunawet een plannenmaker oplegt. De opdrachtgever heeft Stichting Staring Advies gevraagd voor de uitvoering van een quickscan natuurtoets. Tijdens het veldonderzoek zijn veel sporen van de steenmarter waargenomen. De te slopen panden worden gebruikt als verblijfplaats. Het grote aantal sporen geeft aan dat het om een vaste verblijfplaats gaat. De vaste verblijfplaatsen van deze soort zijn jaarrond beschermd. Voor het slopen van de panden dient een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden, waarbij mitigerende en compenserende maatregelen getroffen dienen te worden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven